Δικαιολογητικά Ρύθμισης για Αυθαίρετα

Για τη Ρύθμιση Αυθαιρέτου Αυθαιρέτου απαιτούνται:


Για την Α’ Φάση Υποβολής Δικαιολογητικών:

- Άιτηση[3] με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και του ακινήτου (γίνεται ηλεκτρονικά απο Διπλωματούχο Μηχανικό Μέλος του Τ.Ε.Ε.)

- Παράβολο/τέλος υπαγωγής στην ρύθμιση υπέρ του Ελληνι­κού Δημοσίου (πληρώνεται σε τράπεζα ή μέσω web banking και συμψηφίζεται με το ειδικό πρό­στιμο)

-Ηλεκτρονικό υπολογισμό του Ειδικού Προστίμου[4]

Η υποβολή των παραπάνω δικαιολογη­τικών γίνεται ηλεκτρονικά απο Διπλωματούχο Μηχανικό Μέλος του Τ.Ε.Ε. από 1/10/2011 μέχρι 28/02/2012.

3.Α.2. Β’ Φάση Υποβολής Δικαιολογητικών:

-Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Εις διπλούν. Στο σώμα της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να βεβαιώνεται από δημόσια αρχή η γνησιότητα της υπογραφής του αιτούντος). Την υπέυθυνη δήλωση την συντάσσει μηχανικός του γραφείου μας και την επιδίδει στον ιδιοκτήτη για υπογραφή σε ΚΕΠ

-Α.Φ.Μ.

-Δ.Ο.Υ. φορολογίας ιδιοκτήτη

-Αριθμός/έτος της οικοδομικής άδειας (όπου υπάρχει)

-Εμβα­δόν και η χρήση της κατασκευής που υπάγεται στη ρύθμι­ση

-Ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης σε αυτό

-Εάν πρόκειται για ακίνητο κύριας και μοναδικής κα­τοικίας της παραγράφου 1Α, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης

-Ρητή δήλωση ότι το ακίνητο δεν ε­μπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρ­θρου 23[5]

-Επισυναπτόμενα Υπεύθυνης Δήλωσης:

-Δημόσια έγγραφα ή Αεροφωτογρα­φίες, ή ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας, από τα οποία θα αποδεικνύεται ο Χρόνος Ολοκλή­ρωσης της Κατασκευής ή Εγκατάστασης της Χρήσης.

·

-Τελευταία δή­λωση του εντύπου Ε9 στην οποία αναφέρεται το ακίνη­το που υπάγεται στη ρύθμιση

-Τεχνική έκθεση που συμπληρώνεται από αρμόδιο μηχανικό:

-Σώμα Έκθεσης:

-Περιγρα­φή της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης

-το Εμβαδόν της και η Χρήση της

-Δήλωση για το αν πρόκειται για κατασκευή πρόχειρα κατασκευα­σμένη (όπως στεγάσεις και επικαλύψεις από λαμαρίνα, σανίδες) ή από ευτελή υλικά (πρόχειρη κατασκευή)

-Επισυναπτόμενα Έκθεσης για κτίρια με Οικοδομική Άδεια, Εντός Σχεδίου και οικισμού:

-Φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής.

-Αντίγραφο του Στελέχους της Οικοδομικής Άδειας

-Αντίγραφο του Τοπογραφικού διαγράμματος της Οικοδομικής Άδειας, σε κλίμακα 1: 100.

-Α­πόσπασμα Ρυμοτομικού Σχεδίου

-Αντίγραφο της Κάτοψης του ορόφου, της Οικοδομικής Άδειας, όπου εμφαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του πα­ρόντος, σε κλίμακα 1: 100.

-Αντίγραφο των σχεδίων Τομής, της Οικοδομικής Άδειας, σε κλίμακα 1: 100.

-Διάγραμμα Κάλυψης

-Μονο για κτίρια κατοικίας, τουριστικά καταλύματα ή κτίρια που δεν περιλαμβάνο­νται στην επόμενη περίπτωση: Δελτίο Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας του φέροντα οργανισμού, συνοδευόμενο από Αναλυτική Τεχνική Έκθεση αρμόδιου μηχανικού και Φωτογραφίες. Η τεχνική έκθεση θα βασί­ζεται σε μακροσκοπικό οπτικό έλεγχο, που θα περιγρά­φει το σύστημα του φέροντος οργανισμού, καθώς και τυ­χόν εμφανείς βλάβες.

-Μονο για κτίρια κοινωφελούς χρήσης[6]: Με­λέτη Στατικής Επάρκειας αρμόδιου μηχανικού[7]

-Μόνο για κτίρια που δεν έχουν χρήση κατοι­κίας απαιτείται και Τεχνική Έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον Ηλεκτρομηχανολογικό Έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκα­ταστάσεων, εφόσον υπάρχουν.

 

-Επισυναπτόμενα Έκθεσης για κτίρια με Οικοδομική Άδεια, Εκτός σχεδίου και οικισμού:

-Φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής.

-Αντίγραφο του Στελέχους της Οικοδομικής Άδειας

-Αντίγραφο του Τοπογραφικού διαγράμματος της Οικοδομικής Άδειας, σε κλίμακα 1: 100.

-Αντίγραφο της Κάτοψης του ορόφου, της Οικοδομικής Άδειας, όπου εμφαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του πα­ρόντος, σε κλίμακα 1: 100.

-Αντίγραφο των σχεδίων Τομής, της Οικοδομικής Άδειας, σε κλίμακα 1: 100.

-Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύ­στημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ'87) που περιέχει απόσπα­σμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου

-Διάγραμμα Κάλυψης Μονο για κτίρια κατοικίας, τουριστικά καταλύματα ή κτίρια που δεν περιλαμβάνο­νται στην επόμενη περίπτωση: Δελτίο Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας του φέροντα οργανισμού, συνοδευόμενο από Αναλυτική Τεχνική Έκθεση αρμόδιου μηχανικού και Φωτογραφίες. Η τεχνική έκθεση θα βασί­ζεται σε μακροσκοπικό οπτικό έλεγχο, που θα περιγρά­φει το σύστημα του φέροντος οργανισμού, καθώς και τυ­χόν εμφανείς βλάβες.

-Μονο για κτίρια κοινωφελούς χρήσης: Με­λέτη Στατικής Επάρκειας αρμόδιου μηχανικού

-Μόνο για κτίρια που δεν έχουν χρήση κατοι­κίας απαιτείται και Τεχνική Έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον Ηλεκτρομηχανολογικό Έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκα­ταστάσεων, εφόσον υπάρχουν.

·

-Επισυναπτόμενα Έκθεσης για κτίρια Χωρίς Οικοδομική Άδεια, Εντός Σχεδίου και οικισμού:

-Φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής.

-Τοπογραφικό Διαγράμμα, που αποτυπώνει την κατάσταση του ακινήτου, σε κλίμακα 1: 100.

-Κάτοψη που αποτυπώνει την κατάσταση του ακινήτου, σε κλίμακα 1: 100.

-Τομές, σε κλίμακα 1: 100.

-Διάγραμμα Κάλυψης μόνο εφόσον το οικόπεδο ή γήπεδο είναι οικοδομήσιμο

-Μονο για κτίρια κατοικίας, τουριστικά καταλύματα ή κτίρια που δεν περιλαμβάνο­νται στην επόμενη περίπτωση: Δελτίο Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας του φέροντα οργανισμού, συνοδευόμενο από Αναλυτική Τεχνική Έκθεση αρμόδιου μηχανικού και Φωτογραφίες. Η τεχνική έκθεση θα βασί­ζεται σε μακροσκοπικό οπτικό έλεγχο, που θα περιγρά­φει το σύστημα του φέροντος οργανισμού, καθώς και τυ­χόν εμφανείς βλάβες.

-Μονο για κτίρια κοινωφελούς χρήσης: Με­λέτη Στατικής Επάρκειας αρμόδιου μηχανικού

-Μόνο για κτίρια που δεν έχουν χρήση κατοι­κίας απαιτείται και Τεχνική Έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον Ηλεκτρομηχανολογικό Έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκα­ταστάσεων, εφόσον υπάρχουν.

·

-Επισυναπτόμενα Έκθεσης για κτίρια Χωρίς Οικοδομική Άδεια, Εκτός Σχεδίου και οικισμού:

-Φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής.

-Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύ­στημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ'87) που περιέχει απόσπα­σμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου.

-Κάτοψη που αποτυπώνει την κατάσταση του ακινήτου, σε κλίμακα 1: 100.

-Τομές, σε κλίμακα 1: 100.

-Διάγραμμα Κάλυψης μόνο εφόσον το οικόπεδο ή γήπεδο είναι οικοδομήσιμο

-Μονο για κτίρια κατοικίας, τουριστικά καταλύματα ή κτίρια που δεν περιλαμβάνο­νται στην επόμενη περίπτωση: Δελτίο Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας του φέροντα οργανισμού, συνοδευόμενο από Αναλυτική Τεχνική Έκθεση αρμόδιου μηχανικού και Φωτογραφίες. Η τεχνική έκθεση θα βασί­ζεται σε μακροσκοπικό οπτικό έλεγχο, που θα περιγρά­φει το σύστημα του φέροντος οργανισμού, καθώς και τυ­χόν εμφανείς βλάβες.

-Μονο για κτίρια κοινωφελούς χρήσης: Με­λέτη Στατικής Επάρκειας αρμόδιου μηχανικού

-Μόνο για κτίρια που δεν έχουν χρήση κατοι­κίας απαιτείται και Τεχνική Έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον Ηλεκτρομηχανολογικό Έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκα­ταστάσεων, εφόσον υπάρχουν.

 

 

«Στην διαδικασία περαίωσης της Ρύθμισης Αυθαιρέτων είμαστε οι πλεόν ειδικοί μετα απο την 100άδες επιτυχείς διεκπεραιώσεις – Εμπιστευτείτε το γραφείο μας για την επιτυχή Ρύθμιση του ακινήτου σας»